تبلیغات
آرامشی در راستی - اتاق موفقیت!

SUCCESS  &  SOCRATES         

          

Of success.Socrates told the young man to meet him,a yang man asked Socrates the secret morning.They met.Socrates asked the young man to walk with him near the river the next When the water got up to their neck,Socrates took the young man by.into the river.swiftly ducked him into the water surprise and Socrates was strong and kept him there unit the boy. The boy struggled to get out but Socrates pulled the boy's head out of the water and the first thing the started turning blue.man did was to gasp and take a deep breath of air yonng.                      

The most when you were there?'' The boy replied,Socrates asked him ,'' what did you want the secret of success ! When you want success as badly as you ''Air''.Socrates said,'' That is.then you will get it! There is no Other secret,wanted the air.''      

 

                         موفقیت  و سقراط

 

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست.سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید.هر دو حاضر شدند سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود.وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان,او را شگفت زده کرد.مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقرات قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت.سقراط مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.

سقراط از او پرسید "در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟پسر جواب داد:"هوا"

سقراط گفت :"این راز موفقیت است!اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد؛رمز دیگری وجود ندارد."