تبلیغات
آرامشی در راستی - زندگی انعکاسی از رفتار شماست!

زندگی انعکاسی از رفتار شماست:


پسربچه ای با پدرش مشغول قدم زدن در کوه بودند.ناگهان پسر افتاد و آسیب دید  و شروع به فریاد زدن کرد:«آه...» در کمال شگفتی,ناله و فریاد خویش را شنید که از جایی از کوه تکرار می شود:«آه...»

با کنجکاوی فریاد زد:«تو چه کسی هستی؟»

و پاسخ شنید:«تو چه کسی هستی؟»

در حالی که از پاسخ عصبانی شده بود,فریاد زد:«نامرد ترسو!»

فوری جواب آمد:«نامرد ترسو»

پس به پدرش نگاه کرد و پرسید:«موضوع چیست؟قضیه از چه قرار است؟»

پدر خندید و گفت:«پسرم,توجه کن!» و سپس به طرف کوه بلند داد زد:«من تو را تحسین می کنم.»

صدا پاسخ داد:«من تو را تحسین می کنم»

یکبار دیگر پدر فریاد زد:«تو یک قهرمان هستی»

صدا جواب داد:«تو یک قهرمان هستی»

پسر متعجب شد,امّا نمی توانست بفهمد.سپس توضیح داد:

«مردم به این انعکاس صدا می گویند,اما این واقعاً زندگی است.آن به تو همان چیزی که می گویی یا انجام میدهی را بر می گرداند.» زندگی ما,انعکاسی از اعمال ماست.اگر عشق بیشتری در دنیا می خواهی,عشق بیشتری در قلبت به وجود بیاور.

اگر قابلیت بیشتری می خواهید,صلاحیت خود را بهبود بخش.

این ارتباط در مورد هر چیزی در تمام جنبه های زندگی صادق است.

زندگی همان چیزی را به تو بر می گرداند که به آن داده ای.

 ای سخنان را شنیدهاید:«هر کس کشته ی خویش را درو می کند»

همین مطلب در مورد ذهن هم صادق است.

«شما همان چیزی هستید که همواره بدان می اندیشید.»در این مورد یک یا دو دقیقه فکر کنید.

به هر چیزی فکر می کنید,مثبت یا منفی,آن بر اعمالتان تأثیر خواهد گذاشت.شما مانند افرادی که با آنها مراوده و معاشرت دارید خواهید شد.مردمی که با آن ها معاشرت دارید و یا تشریک مساعی می کنید,تأثیر زیادی بر نحوه ی رفتاری که برای عمل کردن و یا عمل نکردن در برابر آرزوهایتان بر می گزینید,دارند.

آیا تا به حال با فرد خونگرمی برخورد نکرده اید که هم به شما و هم به دیگران انرژی میدهد؟ما می دانیم که«اعتماد به نفس مسری است و عدم اعتماد به نفس نیز اینگونه است»

ما باید از خود و افرادی که برای سپردی کردن وقت گرانبهایمان برمی گزینیم تقاضای بیشتری داشته باشیم.همیشه فکر را با چیز های مثبت پر کنید,با کسانی که می گویند«من می توانم» ونه کسانی که می گویند«نمی شود انجام داد.»ارتباط داشته باشید.

اگر نمی توانید فردی با افکار مثبت پیدا کنید,آن گاه خود را در کتاب ها,مجلات و نوار های مثبت غرق کنید و سرانجام به طور اتوماتیک وار افراد مثبت را جذب خواهید کرد.در ابتدا ممکن است مشکل باشد,امّا به خاطر داشته باشید هر کس در بعضی مراحل مشکلاتی دارد.روشی که برای واکنش نشان دادن انتخاب می کنید,

آن چیزی است که در کیفیت زندگیتان تفاوت ایجاد می کند.ما باید خود را طوری تربیت کنیم که افراد منفی را از زندگیمان دور سازیم.

معمولاً ما فراموش می کنیم که تحت تأثیر افرادی که با آن ها کار می کنیم,رابطه اجتماعی داریم و وقتمان را با آن ها می گذرانیم,هستیم.

راه حل این موضوع بسیار ساده است.خود را با آن دسته افراد که دوست دارید به مانندشان باشید,احاطه کنید.

روانشناسان ثابت کرده اند که,حتی «معشرت عادی» با افراد خرده گیر و عبوس برای خراب کردن همه فرصت هایمان جهت موفقیت کافی خواهد بود.

پس,شروع به تغییر محیط اطراف خود نمائید با اندیشیدن درباره ی افرادی که دوست دارید مانند آن ها باشید,خواه این افراد زنده باشند,خواه متعلق به گذشته.درباره ی قابلیت هایی در آن ها که برایتان مورد احترام هستند فکر کنید و بر قالب ریزی خود بر اساس خط مشی آن ها متمرکز شوید.با آنهایی که در زندگیشان به جایی رسیده اند,مشورت کنید.هرچه می توانید در مورد آن ها مطالعه نمائید و بیاموزید تا با آن ها از لحاظ ذهنی مطابق شوید.این سفر شگفت انگیز را از طریق مثبت گرایی شروع نمائید,در خواهید یافت که انسان های منفی از رورتان کنار می روند و برنده ها به سویتان جذب می شوند.

بنابراین,به محض اینکه شروع به معاشرت با افراد مثبت کردید, سفرتان از میان آرامش و تکامل آغاز خواهد شد.هر عمل مثبتی که در راستای اهداف و آرزوهایتان انجام می دهید,توانایی شما در جهت رسیدن به ایده آل هایتان را افزایش می دهد.هیچ گاه منظره ی رویایی خود را گم نکنید.این کاملاً بسته به شماست که هر روز,پاداش رسیدن به هدف را به خویش یادآوری نمائید.

مطمئین باشید همان چیزی را درو خواهید کرد که کاشته اید!

 

«شما همان چیزی هستید که همواره به آن می اندیشید.»    

 

                                            «پراوین ورنا »