تبلیغات
آرامشی در راستی - مژده حکمت وشادی!

 

مژده حکمت و شادی :

خدا دوست دارد درآزمایشات وسختی ها همواره شادباشیم!

 حکمت در هر کاری را از او بطلبیم, و شک نکنیم که در هر لحظه از زندگی مان خدا با ماست.

                                                            ((  نویسنده:الهام نوروزپور ))