تبلیغات
آرامشی در راستی - هر لحظه گنج بزرگی است!

بانک زمان!

تصور کنید بانکی دارید که در آن,هر روز 86400 تومان به حساب شما واریز می شود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه ی پول ها را خرج کنید چون آخر وقت,حساب,خود به خود خالی می شود.

در این صورت شما چه خواهید کرد؟البته که سعی می کنید تا آخرین ریال را خرج کنید!

هر کدام از ما چنین بانکی داریم:بانک زمان که هر روز صبح در بانک زمان ما86400 ثانیه اعتبار ریخته می شود و آخر شب,این اعتبار به پایان می رسد.

*هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

*ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده می داند.

*ارزش یک ماه را مادری که فرزند نارس به دنیا آورده باشد می داند.

*ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند.

*ارزش یک ساعت را انسان منتظر می داند.

*ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده می داند.

*ارزش یک ثانیه را آن که از تصادفی مرگ بار جان به در برده می داند.

*هر لحظه گنج بزرگی است,آن را از دست ندهید.به یاد داشته باشید که زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند.

(( دیروز به تاریخ پیوست,فردا معماست و امروز هدیه است! ))